Approach a new system

Khi tiếp cận một hệ thống mới, nên follow theo những hướng như sau:

 1. Tìm hiểu tổng quan của system, architecture

 2. Đào sâu từng module của system, phải hiểu tất cả câu trả lời của những câu hỏi dưới đây:

  • Module/service này là gì?

  • Tại sao lại cần nó?

  • How it works?

Khi hiện thực feature/service/module mới cho system:

 1. What is the most important thing that we need to do right now

 2. Trả lời câu hỏi Tại sao lại cần nó?

 3. List ra những solution hiện có (from google, github, community, ...)

 4. List advantage and disadvantage of all solutions

 5. Choose right tool for right job

 6. Cố gắng tìm tất cả document có sẵn, những thứ related với vấn đề cần build

 7. Hiểu những inventory hiện có trên system để hỗ trợ cho the new thing

Khi module/service cũ có lỗi:

 1. Tìm mọi log của module/service đó, có thể là log của service, có thể là log từ webapp, log từ các module connect tới nó

 2. Đọc hiểu kĩ càng, hiểu rõ lỗi trước khi bắt tay vào fix

 3. Hạn chế rebuild all the thing from scratch, nên dựa vào những step, những document có sẵn, xem người trước họ implement thế nào, tại sao họ lại làm vậy?

Last updated