Knowledge base
Search
K

Automatic security update/patch on Ubuntu

Problem & Goal:

Automatic update packages, every day, when have security patch

Solution:

 1. 1.
  ubuntu ko tự upgrade cho mình
 2. 2.
  muốn tự upgrade thì cài gói unattended-upgrades vào, cấu hình upgrade cái gì (kernel, sec,… )
 3. 3.
  mỗi ngày system gọi thằng /etc/cron.daily/apt-compat lên làm
 4. 4.
  trong thằng /etc/cron.daily/apt-compat, nó có gọi thằng /usr/lib/apt/apt.systemd.daily lên execute
 5. 5.
  trong đây nó có chỗ set biến là 0 (tức là disable), đọc cái file 50unattended-upgrades lên, lấy giá trị của nó, override lại cái biến khai báo = 0 ban đầu, nếu override rồi mà vẫn = 0 thì ko chạy, còn ra =1 thì update lên
Debug by using kernel/system log: alternatives.log + unattended-upgrades + dpkg.log

Reference: